Rauma, Norway: 01 - Romsdal
Rauma, Norway: 02 - Romsdal
Rauma, Norway: 03 - Andelsnes
Rauma, Norway: 04 - Romsdal
Rauma, Norway: 05 - Trollstigen
Goshen, NY: 01 - Baxter's Pharmacy
Goshen, NY: 02 - Track Entry House
Goshen, NY: 03 - Stables